مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري فارس:نقش فعال تر دفاتر كفالت ، اقامت و اشتغـــــال اتباع خارجي در پيشبرد امور فرهنگي مربوط به اتباع خارجي

 مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري فارس:نقش فعال تر دفاتر كفالت ، اقامت و اشتغـــــال اتباع خارجي در پيشبرد امور فرهنگي مربوط به اتباع خارجي

متأسفانه غيرمجازين با حضور غيرقانوني و تحت حمايت كارفرمايان ، آسيب هاي فراواني را به جامعه تحميل مي كنند. لذا از دفاتر كفالت ، اقامت و اشتغـــــال اتباع خارجي مي خواهيم كه در راستاي كاهش آسيب هاي ناشي از حضور اتباع غيرمجاز ، همكاري و تلاش بيشتري داشته باشند .
به گزارش خبرگزاري موج، مشاور استاندار و مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري فارس در جلسه كارگروه دفاتر كفالت ، اقامت و اشتغال اتباع خارجي كه با مشاركت اقبالي مدير كل اشتغال اتباع خارجي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ، مختاري مدير كل اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي فارس ، باريكاني نايب رئيس كانون دفاتر كفالت ، اقامت و اشتغال كشور و مسئولين دفاتر كفالت استان فارس برگزار شد گفت : متأسفانه غيرمجازين با حضور غيرقانوني و تحت حمايت كارفرمايان ، آسيب هاي فراواني را به جامعه تحميل مي كنند. لذا از دفاتر كفالت ، اقامت و اشتغـــــال اتباع خارجي مي خواهيم كه در راستاي كاهش آسيب هاي ناشي از حضور اتباع غيرمجاز ، همكاري و تلاش بيشتري داشته باشند .
وي افزود: دفاتر كفالت بايد نقش فعال تري در پيشبرد امور فرهنگي مربوط به اتباع خارجي ايفا و اين افراد را نسبت به حقوق خود و همچنين رعايت حقوق شهروندان و التزام به قوانين جاري كشور آشنا نمايند.
كراماتي تاکيد کرد: مسئولين دفاتر كفالت بايد نگران اشتغال كارگران ايراني جوياي كار باشند و در اين راستا از هيچگونه تلاشي دريغ نكنند و در اشتغال زايي به وظيفه خود عمل كنند.
مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي فارس ضمن اشاره به نا آرامي هايي كه در برخي از كشورهاي همسايه و تعدادي از كشورهاي خاورميانه رخ داده اضافه نمود كه به لطف خداوند و رشادت هاي عزيزاني كه در دوران دفاع مقدس از جان و مال خويش گذشتند و همچنين تلاش بي دريغ نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي ، جوي آرام بر كشور حاكم است ؛ ليكن اين بدين معنا نيست كه غفلت كنيم ، بلكه بايد حداكثر تلاش خود را در تبديل كردن تهديدها به فرصت ها بكار گيريم. چه اينكه نعمت امنيت و سلامت ، دو نعمت پنهان هستند كه قدر آن را نمي دانيم.
كراماتي در بخش ديگري از اظهارات خود خواستار آن شد كه كارفرمايان ايراني منافع ملي را بر منافع شخصي خود ترجيح داده و به جاي كسب سود بيشتر ، آينده كشور و فرزندان اين مرز و بوم را مد نظر قرار دهند و فراموش نكنند كه در برابر نسل آينده همه مسئوليم و بايد پاسخگو باشيم.
مشاور استاندار فارس افزود : متأسفانه اغلب كارفرمايان با سوءاستفاده از شرايط موجود ، كارگران خارجي غيرمجاز را با دستمزد كم و بدون پرداخت حق بيمه و با هدف سود بيشتر بكار مي گيرند و از بكارگيري كارگران خارجي مجاز و كارگران ايراني اجتناب مي نمايند. كراماتي از مسئولين دفاتر كفالت ، اقامت و اشتغال اتباع خارجي خواست تا همواره دغدغه اشتغال كارگران ايراني را داشته و آن را سر لوحه كار خود قرار دهند

تاريخ: ۱۳۹۳/۷/۵