صدور "کارت موقت کار" برای اتباع خارجی در استان تهران

 صدور "کارت موقت کار" برای اتباع خارجی در استان تهران

بر اساس مصوبه کمیته کفالت ،اقامت و اشتغال اتباع خارجی و ابلاغ وزارت کشور مبنی بر تمدید کارت آمایش مرحله نهم مقرر شد آن دسته از اتباع کشورافغانستان که دارای کارت آمایش مرحله نهم می باشند جهت انجام امور مربوطه می توانند به دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال از روز دوشنبه23 تیرماه سال جاری به مدت یک ماه مراجعه نمایند

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران به نقل از احمد لطفی نژاد  بر اساس مصوبه کمیته کفالت ،اقامت و اشتغال اتباع خارجی و ابلاغ وزارت کشور مبنی بر تمدید کارت آمایش مرحله نهم مقرر شد آن دسته از اتباع کشورافغانستان که دارای کارت آمایش مرحله نهم می باشند جهت انجام امور مربوطه می توانند به دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال از روز دوشنبه23 تیرماه سال جاری به مدت یک ماه مراجعه نمایند.

مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان تهران گفت: بر اساس بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1390 له منظور جاوگیری ازحضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور ،وزارت تعاون،کار ور فاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند ،بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید و در صورت تکرار تخلف  این جریمه دو برابر خواهد شد و در صورت خودداری کارفرمایان ازپرداخت جریمه مقرر در این بند ، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) قانون کار انجام خواهد شد.

لطفی نژاد افزود:آدرس محل دفاتر کفالت،اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان تهران در سایت اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران به نشانی www.tehrn.mcls.gov.ir  درج شده است.  

تاريخ: ۱۳۹۳/۵/۱۲