تشريح فرايند بيمه شدن اتباع بيگانه شاغل در ايران

 تشريح فرايند بيمه شدن اتباع بيگانه شاغل در ايران

تشريح فرايند بيمه شدن اتباع بيگانه شاغل در ايران

93/3/3
مديركل تامين اجتماعي استان قم فرايند بيمه شدن اتباع بيگانه شاغل در ايران را تشريح كرد.

به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي اداره كل تامين اجتماعي قم، سيد مجتبي موسوي بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران به كار اشتغال دارند را تابع مقررات عام قانون تامين اجتماعي عنوان كرد و اظهار داشت:در صورتي كه بين دولت متبوع آنان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقت نامه هاي دوجانبه يا چند جانبه تامين اجتماعي منعقد شده باشد ، طبق موافقت نامه مزبور عمل خواهد شد.
مدير كل تامين اجتماعي قم ادامه داد:طبق بند « ب » ماده 5 قانون تامين اجتماعي هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در كشور خود و يا كشور ديگر در موارد پيش بيني شده ماده 3 قانون تامين اجتماعي بصورت كلي يا جزئي بيمه شده باشد در همان موارد از شمول مقررات قانون تامين اجتماعي معاف است.
وي در خصوص وقوع حوادث ناشي از كار اتباع بيگانه در ايران خاطر نشان ساخت:حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره 19 سازمان بين المللي كار از شمول بند« ب » ماده 5 قانون تامين اجتماعي مستثني هستند و نرخ و ماخذ حق بيمه آنان طبق آئين نامه اي مي باشد كه به تصويب هيات وزيران رسيده است.
وي در خصوص چگونگي ارائه تعهدات تامين اجتماعي در قبال اتباع بيگانه گفت:كليه اتباع بيگانه به استثناء اتباع موضوع بندهاي « الف » و « ب » ماده 5 قانون تامين اجتماعي از لحاظ پرداخت حق بيمه و برخورداري از مزاياي قانوني به جز مقرري بيمه بيكاري همانند ساير بيمه شدگان خواهند بود.
سيد مجتبي موسوي از كارفرماياني كه اين قبيل اتباع بيگانه را به كار مي گمارند خواست با ارائه مدارك معتبر مانند رواديد ورود با حق به كار صادره توسط اداره اتباع بيگانه حوزه محل اشتغال،گذرنامه،فرم تكميل شده پرسشنامه نامنويسي و ليست پرداخت حق بيمه نسبت به ارسال و پرداخت حق بيمه آنان مطابق مقررات قانون تامين اجتماعي اقدام كنند.
وي تاكيد كرد: كارفرمايان در صورت تاخير در ارسال ليست و پرداخت حق بيمه اتباع بيگانه، با جرائم مقرر شده در قانون تامين اجتماعي مواجه مي شوند.
تاريخ: ۱۳۹۳/۳/۴