اتباع افغاني دارنده گذرنامه مجردي جهت تعيين تكليف اقدام نمايند

 اتباع افغاني دارنده گذرنامه مجردي جهت تعيين تكليف اقدام نمايند
  
 

اتباع افغاني دارنده گذرنامه مجردي جهت تعيين تكليف اقدام نمايند

كليه اتباع افغاني دارنده گذرنامه مجردي مشمول طرح ساماندهي سال۱۳۸۹كه در حال حاضر با ويزاي سه ماهه وارد كشور شده اند مي توانند جهت تعيين تكليف به دفاتر كفالت و اقامت و اشتغال اتباع خارجي در شهرهاي گرگان و گنبد مراجعه ، ثبت نام و نسبت به اخذ نوبت اقدام نمايند.كليه اتباع افغاني دارنده گذرنامه مجردي مشمول طرح ساماندهي سال۱۳۸۹كه در حال حاضر با ويزاي سه ماهه وارد كشور شده اند مي توانند جهت تعيين تكليف به دفاتر كفالت و اقامت و اشتغال اتباع خارجي در شهرهاي گرگان و گنبد مراجعه ، ثبت نام و نسبت به اخذ نوبت اقدام نمايند.

 

 ملاك ثبت نام افراد نزديكترين دفتر به محل سكونت در شهر مربوطه مي باشد كه متقاضي بايستي براي اثبات محل سكونت واقعي خود تاييديه اي از كارفرما يا محل سكونت خود بهمراه داشته باشد.

 

 لازم بذكراست سامانه نوبت دهي ( به آدرس: www.samandehi-nobat.ir )صرفا براي ثبت نام مجردين مشمول طرح جامع ساماندهي باز شده و در اختيار دفاتر كفالت جهت ثبت نام قرار گرفته است و ثبت نام از دارندگان گذرنامه خانوادگي و متاهل مجاز نمي باشد.

 

 

 

تاريخ: ۱۳۹۳/۳/۱