نشانی مراکز نوبت دهی ثبت نام دانش اموزان افغانی فاقد مدرک استان کرمان

 نشانی مراکز نوبت دهی ثبت نام دانش اموزان افغانی فاقد مدرک استان کرمان

نوبت دهی ثبت نام از دانش آموزان فاقد مدرک اقامتی معتبر

 

درراستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تحصیل کلیه کودکان افغانستانی وبا توجه به مصوبه وزارت کشور ، اتباع افغانستانی فاقد مدرک معتبر می توانند از روز دوشنبه مورخ 94/05/12 از ساعت  8 الی 16 و حداکثرتا ساعت 14روز جمعه مورخ 94/05/16 جهت دریافت نوبت به آموزشگاه فارابی واقع در کرمان-خیابان  فیروزآباد کوچه شماره 5  با بهمراه داشتن 3 قطعه عکس4×3 سرپرست و فرزند یا فرزندان مراجعه نمایند.

ضمنأ حضورسرپرست الزامی  بوده و در مرحله نوبت دهی به هیچ وجه نباید دانش آموز به همراه ولی  به مرکز آورده شود و همچنین نوبت دهی به صورت رایگان انجام می شود .


تاريخ: ۱۳۹۴/۵/۱۲