اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>
  آغاز طرح ثبت نام از فرزندان لازم التعلیم افغانستانی مقیم استان گلستان
.

۱۳۹۴/۵/۱۳ :تاريخ

  آغاز اجرای طرح ثبت نام از دانش آموزان اتباع خارجی غیر مجاز در مدارس استان البرز
.

۱۳۹۴/۵/۱۳ :تاريخ

  غاز ثبت نام فرزندان اتباع خارجی غیر مجاز در استان قم
.

۱۳۹۴/۵/۱۳ :تاريخ

  شرایط ثبت نام دانش آموزان فاقد مدرک افغانستانی در استان تهران
.

۱۳۹۴/۵/۱۳ :تاريخ

  نشانی مراکز نوبت دهی ثبت نام دانش اموزان افغانی فاقد مدرک استان کرمان
.

۱۳۹۴/۵/۱۲ :تاريخ

  نشانی مراکز نوبت دهی ثبت نام دانش اموزان افغانی فاقد مدرک استان یزد
.

۱۳۹۴/۵/۱۲ :تاريخ

  نشانی مراکز نوبت دهی ثبت نام دانش اموزان افغانی فاقد مدرک استان اصفهان
.

۱۳۹۴/۵/۱۲ :تاريخ

  فراهم شدن زمينه ثبت نام دانش‌آموزان افغاني فاقد مدارک اقامتي در اصفهان
.

۱۳۹۴/۵/۱۲ :تاريخ

  ثبت نام دانش آموزان اتباع افغانستانی فاقد مدرک
.

۱۳۹۴/۵/۱۱ :تاريخ

  آغاز طرح تمدید گذرنامه های خانواری اتباع خارجی مقیم قم
.

۱۳۹۴/۵/۵ :تاريخ

<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>