اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>
  طرح جلوگیری از بکار گیری اتباع خارجی غیر مجازدر استان تهران
.

۱۳۹۴/۶/۱۴ :تاريخ

  10 هزار کارت اشتغال برای اتباع افغان در استان یزد صادر شد
.

۱۳۹۴/۶/۱۴ :تاريخ

  آخرین مهلت دریافت کارتهای آمایش ۱۰ استان خراسان رضوی
.

۱۳۹۴/۶/۱۰ :تاريخ

  دانش آموزان اتباع خارجی در سال تحصیلی 94-93 استان اصفهان
.

۱۳۹۴/۶/۹ :تاريخ

  دریافت معرفی‌نامه از دفاتر کفالت، شرط ثبت‌نام در مدارس
.

۱۳۹۴/۶/۹ :تاريخ

  ثبت نام اتباع غیر مجاز افغانستانی در مدارس ایرانی
.

۱۳۹۴/۶/۹ :تاريخ

  برخورد با کارفرمایان استفاده‌کننده از اتباع غیرمجاز و فاقد کارت‌کارگری در قم
.

۱۳۹۴/۶/۹ :تاريخ

  آغاز طرح ثبت نام از فرزندان لازم التعلیم افغانستانی مقیم استان گلستان
.

۱۳۹۴/۵/۱۳ :تاريخ

  آغاز اجرای طرح ثبت نام از دانش آموزان اتباع خارجی غیر مجاز در مدارس استان البرز
.

۱۳۹۴/۵/۱۳ :تاريخ

  غاز ثبت نام فرزندان اتباع خارجی غیر مجاز در استان قم
.

۱۳۹۴/۵/۱۳ :تاريخ

<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>