اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>
  دریافت معرفی‌نامه از دفاتر کفالت، شرط ثبت‌نام در مدارس
.

۱۳۹۴/۶/۹ :تاريخ

  ثبت نام اتباع غیر مجاز افغانستانی در مدارس ایرانی
.

۱۳۹۴/۶/۹ :تاريخ

  برخورد با کارفرمایان استفاده‌کننده از اتباع غیرمجاز و فاقد کارت‌کارگری در قم
.

۱۳۹۴/۶/۹ :تاريخ

  آغاز طرح ثبت نام از فرزندان لازم التعلیم افغانستانی مقیم استان گلستان
.

۱۳۹۴/۵/۱۳ :تاريخ

  آغاز اجرای طرح ثبت نام از دانش آموزان اتباع خارجی غیر مجاز در مدارس استان البرز
.

۱۳۹۴/۵/۱۳ :تاريخ

  غاز ثبت نام فرزندان اتباع خارجی غیر مجاز در استان قم
.

۱۳۹۴/۵/۱۳ :تاريخ

  شرایط ثبت نام دانش آموزان فاقد مدرک افغانستانی در استان تهران
.

۱۳۹۴/۵/۱۳ :تاريخ

  نشانی مراکز نوبت دهی ثبت نام دانش اموزان افغانی فاقد مدرک استان کرمان
.

۱۳۹۴/۵/۱۲ :تاريخ

  نشانی مراکز نوبت دهی ثبت نام دانش اموزان افغانی فاقد مدرک استان یزد
.

۱۳۹۴/۵/۱۲ :تاريخ

  نشانی مراکز نوبت دهی ثبت نام دانش اموزان افغانی فاقد مدرک استان اصفهان
.

۱۳۹۴/۵/۱۲ :تاريخ

<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>