اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  1415161718
  اتباع افغاني دارنده گذرنامه مجردي جهت تعيين تكليف اقدام نمايند
اتباع افغاني دارنده گذرنامه مجردي جهت تعيين تكليف اقدام نمايند

۱۳۹۳/۳/۱ :تاريخ

  برگزاری جلسه ستاد ساماندهی اتباع خارجی استان مرکزی
برگزاری جلسه ستاد ساماندهی اتباع خارجی استان مرکزی

۱۳۹۳/۳/۱ :تاريخ

  کارفرمایان متخلف در استفاده از اتباع بیگانه جریمه می‌شوند
کارفرمایان متخلف در استفاده از اتباع بیگانه جریمه می‌شوند

۱۳۹۳/۲/۳۰ :تاريخ

  بازگشت اتباع خارجی به کشورشان هدف اصلی آموزش های مهارتی است
بازگشت اتباع خارجی به کشورشان هدف اصلی آموزش های مهارتی است

۱۳۹۳/۲/۳۰ :تاريخ

  مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از رایزنی برای بیمه کردن اتباع خارجی مجاز خبر داد
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از رایزنی برای بیمه کردن اتباع خارجی مجاز خبر داد

۱۳۹۳/۲/۳۰ :تاريخ

  سرانه درمان اتباع خارجی مشخص می‌شود
سرانه درمان اتباع خارجی مشخص می‌شود

۱۳۹۳/۲/۳۰ :تاريخ

<<  قبلي  1415161718