پیام دبیر کانون

اطلاعیه پایان آمایش 13 

قابل توجه اتباع محترم افغانستانی گروه آمایشی

  نظر به اینکه مهلت تمدید شده طرح آمایش 13 در مورخ 20 شهریور به پایان می رسد .لذا آندسته از دارندگان کارت آمایش 12 که تاکنون برای تجدید کارت و شمولیت در آمایش 13 اقدام ننموده اند ، با توجه به مدت محدود باقی مانده به دفتر کفالت مربوطه مراجعه نمایند.

دبیرخانه کانون انجمنهای صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی

فهرست اکسل جابجایی اتباع افغانی دارای گذرنامه خانواری از  7 دفتر استان تهران به سایر دفاتر استان (برای اجرای طرح خروج و مراجعت و سایر امور اداری ذیربط ، اتباع افغانستانی دارای گذرنامه خانواری از دفاتر مزبور به دفتر جدید منتقل شده اند )

آغار اجرای طرح خروج و مراجعت اتباع افغانستانی گروه آمایشی و گذرنامه خانواری به افغانستان در دفاتر کفالت

متقاضیان برای اطلاع از نحوه اجرا به دفتر کفالت مربوط خود مراجعه نمایند.


بخشنامه / اطلاعیه